Privacy beleid en Cookies

Algemeen

De Thuisblijfcoach, gevestigd te Eksterlaan 15, 2930 Brasschaat, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. De Thuisblijfcoach is ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0791.148.925.

Tenzij anders vermeld, zijn wij de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die door ons worden verzameld in het kader van onze diensten en activiteiten.

Wij gaan niet intentioneel over tot het verzamelen of verwerken van persoonsgegevens betreffende personen die jonger zijn dan 18 jaar.

Contactgegevens

Site: www.thuisblijfcoach.be

E-mail: info@thuisblijfcoach.be;

Tel. : +32456591963

Persoonsgegevens die worden verwerkt

De persoonsgegevens die worden verwerkt zijn alle persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het aanleggen en bijhouden van een zorgdossier en het kunnen verlenen van kwalitatieve zorg. Het gaat over identificatiegegevens, financiële en administratieve gegevens, alsook medische gegevens en alle andere gegevens die relevant zijn in het kader van de zorgverlening, evenals gsm-nummer en emailadres indien u ons dit toelaat. Meestal worden deze gegevens rechtstreeks van u ontvangen, maar het is ook mogelijk dat deze gegevens worden overgemaakt via andere zorgverleners.

Om uw bezoek aan onze website efficiënter te maken, worden zogenaamde "cookies" op uw toestel opgeslagen. U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte wordt gebracht van het instellen van verschillende "cookies" en individueel beslist om deze al dan niet te aanvaarden, of de aanvaarding van "cookies" uit te sluiten voor bepaalde gevallen of in het algemeen.

Doeleinden verwerking persoonsgegevens

Het doel van de verwerking is een adequate zorgverlening, alsook administratie en -registratie. Enkel de voor deze doeleinden noodzakelijke persoonsgegevens worden verwerkt en de persoonsgegevens worden niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met deze doeleinden. Daarnaast worden, indien u hiervoor uw toestemming verleent, de persoonsgegevens verwerkt voor direct marketing en/of om u onze nieuwsbrief toe te sturen.

Bewaringstermijn

De Thuisblijfcoach bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de een maximumbewaartermijn van 3 jaar. Van deze termijn wordt enkel afgeweken in het kader van wettelijke verplichtingen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Uw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt. Hierbij is de toegang beperkt tot de mate waarin de intern betrokken personen deze gegevens nodig hebben voor de uitoefening van hun functie en/of opdracht.

De gegevens kunnen daarnaast worden verstrekt aan derden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de vermelde doeleinden. Met deze derden worden steeds de nodige afspraken gemaakt om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder worden deze gegevens niet aan derden doorgegeven, tenzij dit wettelijk verplicht of toegelaten is. Zo kunnen de noodzakelijke gegevens bijvoorbeeld worden bezorgd aan uw verzekering, mutualiteit of OCMW, alsook aan andere zorgverleners waarmee u een behandelrelatie heeft.

Daarnaast kunnen uw gegevens elektronisch worden gedeeld met andere zorgverleners waarmee u een behandelrelatie heeft, indien u hiervoor uw geïnformeerde toestemming heeft gegeven.

Gegevens inzien, aanpassen, verwijderen, ...

De cliënt heeft het recht om zijn/haar persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren/aanvullen of te (laten) verwijderen. De cliënt heeft het recht te worden vergeten. De cliënt heeft het recht op beperkte verwerking (tijdelijke beperking van de verwerking van de persoonsgegevens). De cliënt heeft het recht zich te verzetten tegen beslissingen op basis van geautomatiseerde verwerking. De aanvraag kan worden gedaan door contact op te nemen met De Thuisblijfcoach. Daarnaast heeft de cliënt het recht om zijn/haar toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens.

Bezwaar en/of klacht

Bezwaren en/of klachten en/of opmerkingen worden via gespecialiseerd verzoek verstuurd naar info@thuisblijfcoach.be. Kopie van het identiteitsbewijs wordt bij dit verzoek toegevoegd. In deze kopie wordt de pasfoto en paspoortnummer onleesbaar gemaakt. De Thuisblijfcoach behandelt het verzoek binnen een redelijke termijn. De Thuisblijfcoach wijst er tevens op dat de cliënt de mogelijkheid heeft om klacht in te dienen omtrent zijn/haar gegevensverwerking bij de nationale toezichthouder, de Belgische Privacy Commissie.

Hoe persoonsgegevens worden beveiligd

Uw persoonsgegevens worden beschouwd als strikt vertrouwelijk. Wij treffen de gepaste technische en organisatorische maatregelen te treffen om de verstrekte en verzamelde persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, onbedoelde wijziging, beschadiging, toevallige of onwettige toegang of enige andere ongeoorloofde verwerking van persoonsgegevens.

Verwerkingsgronden

De verwerkingsgronden zijn naargelang het geval: de toestemming van de cliënt, gerechtvaardigde belangen, wettelijke verplichtingen en de uitvoering van contractuele verplichtingen.

Internationaliteit

De gegevens worden uitsluitend verwerkt binnen de Europese gemeenschap.

Inwerkingtreding

Deze privacyverklaring is opgesteld op 24 februari 2023 (versie 1). Bij wijziging van de privacyverklaring zal de versie worden geüpdate (versie 2, versie 3, versie 4, enz.). De versie is raadpleegbaar onderaan iedere pagina. De datum van wijziging wordt steeds onder dit artikel toegevoegd.

Versie 1: 24 februari 2023